Nagroda „Anioł Hematologii”

NagrodaStatuetka "Anioł Hematologii"

Od roku 2007 Fundacja na rzecz Hematologii honoruje tytułem „Anioł Hematologii” i wręcza nagrodę osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla rozwoju toruńskiej (oraz polskiej) hematologii. Rada Fundacji naprzemiennie wyróżnia osoby zasłużone na polu działalności naukowej oraz charytatywnej. Statuetkę „Anioła hematologii” zaprojektował na nas znany toruński rzeźbiarz, Zbigniew Mikielewicz.

Laureaci

2012 – Dr Grażyna Poniatowska-Broniek

dr Grażyna Poniatowska - BroniekPani Doktor Grażyna Poniatowska-Broniek jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Od lat jest związana z Olsztynem gdzie zaczynała pracę jako kierownik Pracowni Patomorfologii w Woj. Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Tam kontynuowała kształcenie ukończywszy specjalizację z Pediatrii I stopnia, a następnie specjalizację I i II stopnia z Patomorfologii. Pani Doktor jest specjalistką hemopatologii jednym z najtrudniejszych działów patomorfologii i każdy kto ma coś wspólnego z medycyną zdaje sobie sprawę ze szczególnych umiejętności tej grupy kilkunastu ludzi zajmujących się tą dzieciną w kraju. Od 1997r. Pani Doktor pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, a od 1995r. w ZOZ Min. Spraw Wew i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Od 2008r. pracując w kilku szpitalach związała się z nowo utworzonym Wydziałem Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i została adiunktem w Katedrze Patomorfologii. W 2011 obroniła pracę doktorską pod tytułem „Diagnostyka patomorfologiczna wybranych chłoniaków śródpiersia.” i otrzymała stopień naukowy doktora nauk medycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Grażyna Poniatowska-Broniek zajmuje się diagnostyką układu krwiotwórczego i limfoidalnego w ramach Ośrodka Regionalnego Diagnostyki Chłoniaków w Olsztynie, którego zasługi są ogromne. Ośrodek Pani Doktor bierze udział w programie rejestracji oraz kontroli jakości diagnostyki chłoniaków w Polsce stanowiącym element Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w ramach Polskiego Towarzystwa Patologów przez Grupę Roboczą ds. Hemopatologi. Pani Doktor współpracuje z naszym Oddziałem Hematologii SSM w Toruniu od 2007 roku, stawiając trafne diagnozy nawet w najtrudniejszych w rozpoznaniu przypadkach.

2011 – Jarosław Józefowicz

Prezes TZMO Jarosław Józefowicz, Anioł HematologiiToruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych ze swoim szefem,  prezesem Jarosławem Józefowiczem na czele potrafią w sposób doskonały łączyć sukces ekonomiczny z zaangażowaniem społecznym. Organizują i wspierają liczne przedsięwzięcia edukacyjne i promują zdrowie. Aktywnie uczestniczą w procesie wypracowywnia i upowszechniania najlepszych standardów w obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Od wielu lat, każdego roku organizują warsztaty i konferencje na temat opieki długoterminowej, turnieje Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych oraz Turnieje Tenisa Kobiet Bella Cup. TZMO zaangażowane są również przy organizacji corocznych turnusów rehabilitacyjnych w Pieninach dla chorych, którzy w toruńskim Oddziale Hematologii zakończyli trudy chemioterapii.

Prezesa TZMO Jarosława Józefowicza cechuje odwaga w podejmowaniu śmiałych, innowacyjnych decyzji, ale również wrażliwość na sprawy społeczne. Za tę wrażliwość i bezinteresowną hojność uhonorowany został tytułem Anioł Hematologii.

2010 – Profesor Andrzej Hellmann

Profesor Andrzej HellmannProfesor Andrzej Hellmann ukończył studia w Gdańskiej Akademii Medycznej i tam rozpoczął pracę jako asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych. Szybko uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jego aktywność naukowa oraz jako lekarza praktyka od początku związana była z hematologią. W końcu lat 70 prowadził badania nad hematopoezą prawidłową i białaczkową w Hammersmith Hospital w Londynie. Potem w latach osiemdziesiątych, już jako ordynator oddziału hematologicznego w macierzystej klinice jeszcze wielokrotnie odwiedzał tę prestiżową placówkę zapoznając się z nowoczesnymi metodami terapii białaczek i pierwszymi dokonaniami transplantacji szpiku.

Doświadczenie tam zdobyte posłużyło Panu Profesorowi przy organizacji w Gdańskiej Akademii od podstaw nowo powołanej w 1991 roku Kliniki Hematiologii. W Klinice tej już 3 lata później przeprowadzono pierwszy allogeniczny przeszczep szpiku, a od roku 2001 wykonuje się tam również przeszczepy od dawców niespokrewnionych. Kierowana przez Pana Profesora Hellmanna Klinika rozwijała się bardzo prężnie i zawsze była w czołówce ośrodków hematologicznych w Polsce, wysoko oceniana zarówno przez środowisko medyczne jak i pacjentów. Klinika ta do tej pory służy za wzór nowoczesnego podejścia do hematologii i troski o chorego.

Pan Profesor przez dwie kadencje piastował stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, a w latach 2005-2008 był prorektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jest aktywnie zaangażowany w działalność dydaktyczną. Wygłosił wiele niezwykle interesujących wykładów przede wszystkim w temacie diagnozowania i leczenia przewlekłej białaczki szpikowej. Jest autorem przeszło 200 publikacji naukowych oraz współautorem kilku opracowań książkowych.

2010 – José Carreras (nagroda Specjalna)

Jose Carreras z wizytą na Oddziale Hematologii w ToruniuŚwiatowej sławy tenor liryczny znany, prócz twórczości, z zaangażowania w pomoc osobom chorym (jak kiedyś on sam) na nowotwory układu immunologicznego. Nagrodę otrzymał podczas wizyty na Oddziale Hematologii 31 lipca 2010. Wtedy też złożył autografy na dwóch bombkach zlicytowanych tego samego roku podczas koncertu charytatywnego.

Jose Carreras z wizytą na Oddziale Hematologii w Toruniu Jose Carreras z wizytą na Oddziale Hematologii w Toruniu Jose Carreras z wizytą na Oddziale Hematologii w Toruniu Jose Carreras z wizytą na Oddziale Hematologii w Toruniu

2009 – Profesor Olga Haus

Profesor Olga HausPani Profesor Olga Haus pochodzi z Wrocławia. Tam ukończyła Studia Medyczne i tam rozpoczęła pracę zawodową i naukową. Aktywność naukowa od początku związana była z genetyką człowieka, w szczególności z zagadnieniami dotyczącymi nowotworów.

Pełniąc cały czas funkcję kierownika Pracowni Cytogenetycznej przy Klinice Hematologii we Wrocławiu, w roku 1997 podjęła się kierownictwa nad Katedrą i Zakładem Genetyki Klinicznej w ówczesnej Akademii Medycznej, dziś Collegium Medicum w Bydgoszczy. Pani Profesor była już wtedy największym autorytetem naukowym w dziedzinie genetyki nowotworów szpiku w Polsce.

Wyrazem ogromnego zaangażowania Pani Profesor w genetykę nowotworów szpiku było utworzenie Sekcji Cytogenetyki Hematoonkologicznej przy Polskim Towarzystwie Genetyki Człowieka. Dzięki tej inicjatywie osoby zajmujące się diagnostyką cytogenetyczną w hematologii mogą dzielić się swoim doświadczeniem i zdobywać nowe informacje z tej dziedziny. Do udziału w spotkaniach genetyków – diagnostów zapraszani są również klinicyści, dzięki czemu uczą się oni nowoczesnego diagnozowania na poziomie genetycznym. Jest przedstawicielem Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Cytogenetyków.

Jest aktywnie zaangażowana w działalność naukową będąc promotorem 7 prac doktorskich oraz recenzentem wielu prac habilitacyjnych i doktorskich. Jest autorem, bądź współautorem niezliczonej ilości publikacji zarówno w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych.

2008 – Państwo Mariola i A. Kazimierz Plewa

Kazimierz PlewaPaństwo Mariola i Kazimierz Plewa to znani toruńscy przedsiębiorcy. Bardzo aktywnie włączyli się w pomoc dla chorych nowo powstałego w roku 2001 Oddziału Hematologii w Toruniu. Zaoferowali swoją piękną willę „Pod Trzema Koronami” w Sromowcach niżnych w Pieninach do dyspozycji chorych, którzy ukończyli traumatyczną chemioterapię. Tam, pod okiem psychologa, lekarza oraz pielęgniarki, dochodzą do pełni sił fizycznych i psychicznych.

Hojność Państwa Marioli i Kazimierza Plewa nie ogranicza się jedynie do udostępniania własnej willi, ale przejawia się także w aktywnym uczestnictwie w koncertach i aukcjach charytatywnych (nie tylko tych organizowanych przez naszą Fundację).

2007 – Doktor Mirosław Majewski

Doktor Mirosław MajewskiDr Mirosław Majewski rozpoczął pracę w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie a następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych i kontynuował pracę naukową nad mechanizmami powstawania białaczek i chłoniaków na Thomas Jefferson University, University of Pennsylvania oraz jako Assistant Professor na University of Illinois at Chicago. W czasie pobytu w Stanach był autorem wielu publikacji naukowych.

Zdobyte doświadczenie wykorzystał w tworzeniu pracowni badań genetycznych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii. Stworzona przez niego pracownia, jako pierwsza w kraju, wykonywała kompleksowe badania molekularne pozwalające na diagnostykę, ustalanie czynników prognostycznych i monitorowanie wyników leczenia białaczek i chłoniaków. Wykształcił również wielu diagnostów z innych ośrodków hematologicznych w dziedzinie badań genetycznych na poziomie molekularnym.