Statut Fundacji na Rzecz Hematologii

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja na Rzecz Hematologii” zwana dalej fundacją ustanowiona została przez Fundatorów aktem notarialnym sporządzonym w dniu 23 stycznia 2001 roku przez notariusza Krystynę Krystek w jej kancelarii Notarialnej w Toruniu i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991roku Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja działa na obszarze państwa polskiego.
 4. Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.
 5. Fundacja została powołana na czas nieokreślony
 6. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

Rozdział 2. Przedmiot i formy działania Fundacji

 1. Celem Fundacji są działania zmierzające do poprawy warunków opieki medycznej nad chorymi ze schorzeniami hematologicznymi
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  • Udzielanie pomocy finansowej ośrodkom, w których świadczona jest opieka nad pacjentami ze schorzeniami hematologicznymi, zwłaszcza przy zakupie specjalistycznej aparatury medycznej.
  • Finansowanie badań diagnostycznych i zakupu leków.
  • Pomoc chorym w poszukiwaniu dawcy szpiku.
  • Finansowanie specjalistycznych szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek Oddziału Hematologii.
  • Organizowanie szkoleń dla lekarzy pierwszego kontaktu z zakresu hematologii.
  • Udzielanie pomocy przy organizowaniu i finansowaniu badań naukowych
  • Popularyzację wiedzy o chorobach szpiku i węzłów chłonnych wśród mieszkańców Torunia i regionu.
  • Organizowanie zbiórek publicznych na cele charytatywne związane z potrzebami pacjentów ze schorzeniami hematologicznymi.
  • Organizowanie wystaw artystycznych na Oddziale Hematologii
 3. Realizację założonego celu Fundacja może osiągnąć w wyniku współorganizowania przedsięwzięć stanowiących jej zadania z innymi organizacjami o zbliżonych celach statutowych.

Rozdział 3. Majątek Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 zł. przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz niżej wymienione składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji:
  • spadki, darowizny, zapisy, zbiórki publiczne
  • dotacje
  • odsetki bankowe
  • dochody z majątku nieruchomego i ruchomego
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość wg zasad obowiązujących osoby prawne
 4. Fundacja prowadzić może działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w innych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizacje celów statutowych.
 5. Cały uzyskany przez Fundację dochód jest przeznaczany na działalność statutową.
 6. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność statutową.
 7. Zabrania się:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi„.
  • przekazywania ich majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  • wykorzystywania majątku na rzecz członków Fundacji, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osob trzecich lub po cenach innych niż rynkowe.

Rozdział 4. Organy Fundacji

 1. Organami Fundacji są:
  • Rada Fundacji
  • Zarząd
 2. Zarząd Fundacji jest jej organem wykonawczym, powołanym przez Radę Fundacji na okres 5 lat i składa się z co najmniej 3 osób.
 3. W skład Zarządu Fundacji wchodzi prezes i co najmniej 2 członków Zarządu Fundacji.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do jego podstawowych zadań należy:
   • realizowanie programów działania Fundacji opracowanych przez RadęFundatorów
   • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
   • zatrudnianie pracowników Fundacji
   • prowadzenie rachunkowości Fundacji
 6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu w tym jego prezes lub osoba przez niego upoważniona.
 7. Organem nadzorczym Fundacji jest Rada Fundacji. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą założyciele Fundacji. W skład przyszłych Rad Fundacji wchodzić będą osoby wybrane większością głosów dotychczasowych członków Rady. W skład Rady Fundacji wchodzą minimum 3 osoby.
 8. Członkowie rady Fundacji:
   • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
   • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
   • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 9. Do zadań Rady należy:
   • określenie liczby i powołanie członków Zarządu Fundacji
   • uchwalanie planów działania Fundacji
   • zatwierdzanie bilansu i rachunku wyników za kolejne lata działalności Fundacji
   • dokonywanie zmian w statucie Fundacji
   • podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji
   • wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, wierzytelności oraz ruchomości stanowiących środki trwałe.
 10. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
   • żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczacych działalności Fundacji;
   • żądania od członków złożenia ustnych lib pisemnych wyjaśnień
 11. Rada Fundacji w celu zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników odbywa posiedzenie raz w roku na wniosek Zarządu. W innych sprawach Rada Fundacji odbywa się w każdym czasie, na pisemny wniosek co najmniej trzech jej członków. Miejsce i termin posiedzenia Rady ustala Zarząd, powiadamiając członków na 7 dni przed datą posiedzenia.
 12. Fundatorzy działają osobiście lub przez pełnomocników.

Rozdział 5. Likwidacja Fundacji

 1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów, wyznaczając jednocześnie likwidatora Fundacji.
 2. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą decyzją Rady Fundatorów na funkcjonowanie organizacji prowadzącej działalność odpowiadającą statutowym celom likwidowanej Fundacji