Sprawozdanie za rok 2002

Realizacja celów statutowych

  • Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla pacjentów Oddziału Hematologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu, którzy zakończyli chemioterapię. W turnusie uczestniczyło 19 pacjentów, opiekę nad nimi sprawował lekarz, 2 pielęgniarki i psycholog – wszyscy w ramach wolontariatu. Turnus odbył się we wrześniu 2002 w Sromowcach Niżnych w Pieninach.
  • Przeprowadzenie corocznej zbiórki funduszy na badania potencjalnych dawców szpiku w okresie świat Bożego Narodzenia. Akcja ta połączona była z kampanią informacyjną na temat Polskiego Rejestru Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego.
  • Zorganizowanie stałej opieki psychologa nad pacjentami Oddziału Hematologii w ramach wolontariatu.
  • Zorganizowanie 10 wystaw artystycznych w Galerii Sponsorów na Oddziale Hematologii. W wernisażowych spotkaniach z artystami uczestniczyli pacjenci Oddziału Hematologii. Z każdej wystawy artyści ofiarowali Fundacji jedno z dzieł prezentowanych na wystawie. Wszystkie dzieła w geście podziękowania zostały przekazane sponsorom wspierających leczenie pacjentów Oddziału Hematologii.

Kolejny rok

Spis sprawozdań