Sprawozdanie za rok 2004

Realizacja celów statutowych

  • Zorganizowano przeprowadzenie we współpracy ze studentami UMK kampanii informacyjnej na temat Polskiego Rejestru Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego oraz zorganizowano dwukrotnie w marcu 2004 roku na uniwersytecie badań HLA ochotnikom – potencjalnym dawcom szpiku. Badanie przeprowadzono u 230 młodych Toruńczyków, głównie studentów UMK. Fundacja przekazała 10 000,00 zł. dla laboratorium Medigen z Warszawy, które badania te wykonał.
  • Przeprowadzenie w grudniu 2004 roku zbiórki funduszy na badania potencjalnych dawców szpiku w roku następnym (zebrano 7 050,00 zł.). Zbiórka odbyła się w PDT przy Rynku Staromiejskim w Toruniu przed świętami Bożego Narodzenia. Wszyscy ofiarodawcy otrzymali w prezencie artystyczne bombki wcześniej malowane przez dzieci i młodzież z toruńskich pracowniach plastycznych oraz przez artystów profesjonalnych. Połączone akcje badań potencjalnych dawców szpiku i zbiórki funduszy na ten cel nazwano „Toruńską Kroplą”
  • Zorganizowanie corocznego turnusu rehabilitacyjnego dla pacjentów Oddziału Hematologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu, którzy zakończyli chemioterapię. W turnusie uczestniczyło 18 pacjentów, opiekę nad nimi sprawował lekarz, 2 pielęgniarki i psycholog – wszyscy w ramach wolontariatu. Turnus odbył się w okresie 09-16.06.2004 w Sromowcach Niżnych w Pieninach.
  • Zorganizowanie 8 wystaw artystycznych w Galerii Sponsorów na Oddziale Hematologii. Wystawiane były portrety Ewy Miki, frywolitki artystów z klubu „Supełek”, kompozycje florystyczne Małgorzaty Stankiewicz-Maślanka, tempery Haliny Kowalczyk, witraże Ireny Bald-Bielawskiej, monotypie Karoliny Kiliańskiej, grafiki Macieja Kretschmanna oraz twórczość artystów ludowych Danuty i Waldemara Styperków.
  • W wernisażowych spotkaniach z artystami uczestniczyli pacjenci Oddziału Hematologii. Z każdej wystawy artyści ofiarowali Fundacji jedno z dzieł prezentowanych na wystawie. Wszystkie dzieła w geście podziękowania zostały przekazane sponsorom wspierających leczenie pacjentów Oddziału Hematologii.
  • Dokonano zmian w Statucie Fundacji aby spełniać ustawowe wymogi Organizacji Pożytku Społecznego. Jednolity tekst Statutu stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania.
  • Pomoc w organizowaniu Stowarzyszenia Chorych na Białaczkę pacjentom Oddziału Hematologii w Toruniu.
  • Wystąpienie do KRS o wpisanie Fundacji do rejestru organizacji pożytku publicznego, wpis uzyskano w grudniu 2004r.
  • Zebrane w ciągu roku 2004 fundusze Fundacja w większości zdeponowała na koncie z przeznaczeniem na planowany zakup cytometru.

Poprzedni rok | Kolejny rok

Spis sprawozdań