Sprawozdanie za rok 2005

Realizacja celów statutowych

 • Przeprowadzenie we współpracy ze studentami UMK kampanii informacyjnej na temat Polskiego Rejestru Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego oraz zorganizowanie w dniu 13 kwietnia 2005 roku na uniwersytecie badań HLA ochotnikom – potencjalnym dawcom szpiku. Badanie przeprowadzono u 100 młodych Toruńczyków, głównie studentów UMK. Fundacja przekazała 6.950,00 zł. dla laboratorium Medigen z Warszawy, które badania te wykonał.
 • Przeprowadzenie w grudniu 2005 roku zbiórki funduszy na badania potencjalnych dawców szpiku w roku następnym (zebrano 7 965,00 zł.). Zbiórka odbyła się w PDT przy Rynku Staromiejskim w Toruniu przed świętami Bożego Narodzenia. Wszyscy ofiarodawcy otrzymali w prezencie artystyczne bombki wcześniej malowane przez dzieci i młodzież z toruńskich pracowniach plastycznych oraz przez artystów profesjonalnych. Połączone akcje badań potencjalnych dawców szpiku i zbiórki funduszy na ten cel nazwano „Toruńską Kroplą Życia”
 • Zorganizowanie corocznego turnusu rehabilitacyjnego dla pacjentów Oddziału Hematologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu, którzy zakończyli traumatyzującą chemioterapię. W turnusie uczestniczyło 19 pacjentów, opiekę nad nimi sprawował lekarz, 2 pielęgniarki i psycholog – wszyscy w ramach wolontariatu. Turnus odbył się w okresie 14-21.05.2005 w Sromowcach Niżnych w Pieninach.
 • Zorganizowanie 9 wystaw artystycznych w Galerii Sponsorów na Oddziale Hematologii. Były to wystawy: grafiki Izabeli Walickiej, rysunki Klary Stolp, akwarele Lecha Wolskiego, malarstwo Grażyny Zielińskiej, kompozycje kwiatowe Małgorzaty Stankiewicz-Maślanka, malarstwo Lecha Kubiaka, akwarele Ireny Łazarewicz, malarstwo olejne Jerzego Banakiewicza oraz witraże Władysława i Wojciecha Kozłów. W wernisażowych spotkaniach z artystami uczestniczyli pacjenci Oddziału Hematologii. Z każdej wystawy artyści ofiarowali Fundacji jedno z dzieł prezentowanych na wystawie. Wszystkie dzieła w geście podziękowania zostały przekazane sponsorom wspierających leczenie pacjentów Oddziału Hematologii.
 • Zebrane w roku 2005 fundusze Fundacja w większości zdeponowała na koncie z przeznaczeniem na planowany zakup cytometru.

Ze środków trwałych w roku 2005 zakupiono:

 • łóżko szpitalne dla pacjentów Oddziału Hematologii
 • ssak przyłóżkowy przekazany Oddziałowi Hematologii w Toruniu
 • zestaw kranu z fotokomórką zainstalowany na Oddziale Hematologii
 • zestaw komputerowy dla potrzeb archiwizacji medycznej pacjentów Oddziału Hematologii
 • 2 stojaki do kroplówek
 • wózek inwalidzki

Pozostałe regularne wydatki w roku 2005

 • kilkakrotne przekazanie darowizn pieniężnych dla SSM w Toruniu z przeznaczeniem na zakup leków dla pacjentów leczonych w Oddziale Hematologii (kwota w sumie 41.179,18 zł).
 • zakup wody źródlanej dla pacjentów i personelu Oddziału Hematologii (za kwotę 6.629,49 zł).
 • zakupy materiałów biurowych dla potrzeb dokumentacji medycznej pacjentów Oddziału Hematologii
 • opłaty za transport materiału biologicznego na badania genetyczne i wirusologiczne do Instytutu Hematologii w Warszawie (kwota w sumie 1.080,00 zł)

Sprawozdanie Fundacji w wersji PDF

Poprzedni rok | Kolejny rok

Spis sprawozdań