Sprawozdanie za rok 2011

Realizacja celów statutowych

  • Przeprowadzenie we współpracy absolwentami i studentami UMK kolejnej kampanii informacyjnej na temat Polskiego Rejestru Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego oraz zorganizowanie w dniu 17 kwietnia 2011 roku na Uniwersytecie badań HLA ochotnikom – potencjalnym dawcom szpiku. Badanie przeprowadzono u 263 osób, głównie studentów UMK. Fundacja przekazała 15 050,00 zł zebrane podczas ubiegłorocznego koncertu charytatywnego dla laboratorium Medigen z Warszawy, które wykonało te badania.
  • Przeprowadzenie w grudniu 2011 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Chorych na Białaczkę zbiórki funduszy na badania potencjalnych dawców szpiku w roku następnym. Zbiórka odbyła się przed Świętami Bożego Narodzenia w Dworze Artusa podczas Świątecznego Koncertu Charytatywnego, w którym wystąpiły dwa zespoły: Sławka Wierzcholskiego oraz Tomka Kamińskiego. Wszyscy ofiarodawcy otrzymali w prezencie artystyczne bombki wcześniej malowane przez dzieci i młodzież z toruńskich pracowni plastycznych oraz przez artystów profesjonalnych. Podczas koncertu odbyła się również aukcja kilkunastu bombek, w tym bombka sygnowana przez Roda Stewarda. Połączone akcje badań potencjalnych dawców szpiku i zbiórki funduszy na ten cel przeprowadzano podobnie jak w latach poprzednich pod nazwą „Szpik City – Toruńska Kropla Życia”.
  • W czasie koncertu charytatywnego wręczono coroczną nagrodę „Anioł Hematologii”. Nagrodą tą w roku 2011 w uznaniu za zasługi w działalności charytatywnej na rzecz naszej fundacji (sponsorowanie wszystkich podróży chorych na turnusy rehabilitacyjne w Pieniny) uhonorowane zostały Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych z ich prezesem Jarosławem Józefowiczem na czele.
  • Zorganizowanie corocznego turnusu rehabilitacyjnego dla pacjentów Oddziału Hematologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu, którzy zakończyli chemioterapię. W turnusie uczestniczyło 15 pacjentów. Turnus odbył się w okresie 21 – 28 maja 2011 w Sromowcach Niżnych w Pieninach.
  • Zorganizowanie dwóch wystaw artystycznych w Galerii Sponsorów na Oddziale Hematologii. Były to następujące wystawy: prace młodzieży z Pracowni Malarskiej przy MDK w Toruniu i fotografie Andrzeja Reschke. W wernisażowych spotkaniach z artystami uczestniczyli pacjenci Oddziału Hematologii. Z każdej wystawy artyści ofiarowali Fundacji jedno z dzieł prezentowanych na wystawie. Wszystkie dzieła w geście podziękowania zostały przekazane sponsorom wspierającym leczenie pacjentów Oddziału Hematologii, lub zostały zdeponowane w siedzibie Fundacji i w przyszłości zostaną wystawione w aukcji charytatywnej.
  • Pomoc Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu w Toruniu w doposażeniu nowej siedziby Oddziału Hematologii (przekazanie środków trwałych w kwocie 59 809,55 zł) oraz Oddziałowi Hematologii w Bydgoszczy (przekazanie środków trwałych w kwocie 56 666,00 zł).
  • Pomoc Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu w Toruniu przy zakupie leków dla pacjentów Oddziału Hematologii na kwotę 166 932,35 zł.
  • Zebrane w 2011 roku fundusze Fundacja zdeponowała na rachunku bankowym z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Poprzedni rok

Spis sprawozdań