Sprawozdanie za rok 2010

Realizacja celów statutowych

  • Przeprowadzenie we współpracy ze  absolwentami i studentami UMK kolejnej kampanii informacyjnej na temat Polskiego Rejestru Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego oraz zorganizowanie w dniach 29 i  30 marca 2010 roku na Uniwersytecie badań HLA ochotnikom – potencjalnym dawcó szpiku. Badanie przeprowadzono u 360 osób, głównie studentów UMK. Fundacja przekazała 11,040 zł dla laboratorium Medigen z Warszawy, które wykonało te badania.
  • Przeprowadzenie w grudniu 2010 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Chorych na Białaczkę zbiórki funduszy na badania potencjalnych dawców szpiku w roku następnym. Zbiórka odbyła się przed Świętami Bożego Narodzenia w Dworze Artusa podczas Świątecznego Koncertu Charytatywnego, w którym wystąpił zespół Sunday Music. Wszyscy ofiarodawcy otrzymali w prezencie artystyczne bombki wcześniej malowane przez dzieci i młodzież z toruńskich pracowni plastycznych oraz przez artystów profesjonalnych. Podczas koncertu odbyła się również aukcja kilkunastu bombek, w tym bombki sygnowanej przez José Carrerasa. Połączone akcje badań potencjalnych dawców szpiku i zbiórki funduszy na ten cel przeprowadzano podobnie jak w latach poprzednich pod nazwą „Szpik City – Toruńska Kropla Życia”.
  • W czasie koncertu charytatywnego wręczono coroczną nagrodę „Anioł Hematologii”. Nagrodą tą w roku 2010, w uznaniu za szczególne zasługi dla rozwoju polskiej hematologii, szczególnie w dziedzinie przewlekłych chorób mieloproliferacyjnych, uhonorowana została Pan Profesor Andrzej Hellmann, Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes PTHiT.
  • W roku 2010 przyznano nagrodę specjalną i nadano tytuł „Anioła Hematologii”  José Carrerasowi, który w lipcu odwiedzil Oddział Hematologii w Toruniu. José Carreras znany jest ze swojego zaangażowania w działąlnośc charytatywną na rzecz rozwoju hematologii na świecie.
  • Pomoc Specjalistycznego Szpitalowi Miejskiemu w Toruniu w wyposażeniu nowego Oddziału Hematologii na kwotę 175 679,93 zł.
  • Zorganizowanie dwóch wystaw artystycznych w Galerii Sponsorów na Oddziale Hematologii. Były to następujące wystawy: malarstwo olejne danuty Ciechanowskiej oraz akwarele Krzystofa Warczewskiego. W wernisażowych spotkaniach z artystami uczestniczyli pacjenci Oddziału Hematologii. Z każdej wystawy artyści ofiarowali Fundacji jedno z dzieł prezentowanych na wystawie. Wszystkie dzieła w geście podziękowania zostały przekazane sponsorom wspierającym leczenie pacjentów Oddziału Hematologii, lub zostały zdeponowane w siedzibie Fundacji i w przyszłości zostaną wystawione w aukcji charytatywnej.
  • Zorganizowanie corocznego turnusu rehabilitacyjnego dla pacjentów Oddziału Hematologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu, którzy zakończyli hemioterapię. W turnusie uczestniczyło 17 osób. Turnus odbył się w okresie 1-7 maja 2010 w Sromowcach Niżnych w Pieninach.
  • Zebrane w 2010 roku fundusze Fundacja zdeponowała na rachunku bankowym z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Sprawozdania Fundacji w wersji PDF

Poprzedni rok | Kolejny rok

Spis sprawozdań